Rekrutacja

Informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

 

Ruszyły zapisy do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 

Adres elektronicznego systemu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2021/2022

  • Harmonogram rekrutacji do przedszkoli:

https://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/rekrutacja/22714/attachments/harmonogram_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych_na_rok_szkolny_2021_2022.doc

  • Kryteria rekrutacji doprzedszkoli:

https://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/rekrutacja/22713/attachments/kryteria_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowychPublikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych oraz postępowanie odwoławcze

W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br.

 

więcej informacji https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22253_publikacja-list-dzieci-przyjetych-i


Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Szanowni Państwo,

Zgodnie z harmonogramem 12 maja 2020 r. o godz.13.00 w przedszkolu  opublikowane zostały listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata jest również dostępna dla rodziców w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 12 do 20 maja br. (do godz. 16.00) potwierdzają wolę zapisu do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Wolę zapisu można potwierdzić:

  •  elektronicznie w systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk „Potwierdź wolę zapisu w placówce” (instrukcja dla rodziców jest dostępna w systemie rekrutacyjnym)

lub

  • przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu na adres mailowy przedszkola/szkoły do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola/szkoły skanu/zdjęcia potwierdzenia.

 Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

Z poważaniem Hanna Waluśkiewicz.


Informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych, w związku z koronawirusem w Polsce

Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.

Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.

Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.
Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.

Dokumenty można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

Nowy Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020_2021

ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW REKRUTACYJNYCH:

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, zostają wprowadzone czasowe ograniczenia bezpośredniego kontaktu z pracownikami Przedszkola.

Z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 prosimy o dostarczanie wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie, zgodnie z obowiązującym harmonogramem rekrutacji. Kopertę należy pozostawić u dyżurującego pracownika, który wyda Państwu „Potwierdzenie złożenia wniosku” i przekaże ją do Komisji Rekrutacyjnej.

WAŻNE: w związku ze zgłaszanymi trudnościami w uzyskaniu „Zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie” Komisja Rekrutacyjna na etapie składania wniosków może wstępnie uznać kryterium:  „dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą” na podstawie „Oświadczenia”, pod warunkiem, że dostarczą Państwo stosowne zaświadczenia do 31 marca 2020r. W treści „Oświadczenia” rodzice/opiekunowie prawni muszą zobowiązać się do złożenia „Zaświadczeń” potwierdzających spełnianie kryterium  w wymaganym terminie. W przypadku niedostarczenia „Zaświadczeń”  kryterium zostanie anulowane.

 

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22114_rekrutacja-w-trakcie-zawieszenia-zajec

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/21971_rekrutacja-do-przedszkoli-oddzialow

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/21996_kryteria-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22086_adres-elektronicznego-systemu-rekrutacji-do

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/21995_zasady-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow

Skip to content