Rekrutacja

Informacja o terminach, zasadach i kryteriach zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach w 2020r.

 1. Uproszczenie zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach

  W obecnej sytuacji epidemiologicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny. W dniach 23 – 25 marca br. dyrektorzy przedszkoli i szkół przekażą rodzicom na adresy mailowe hasła dostępu.

  Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji.

  Od 25 marca br. rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów. Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

  Poniżej publikujemy zmodyfikowany harmonogram zapisów oraz zasady organizacji opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach w okresie lipiec – sierpień 2020r.

 2. http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/rekrutacja/22132/attachments/harmonogram_dla_rodzicow_zapisy_opieka_wakacyjna_2020_wersja_2_kor.docx

 3. http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/rekrutacja/22132/attachments/zasady_zapisow_na_opieke_wakacyjna_2020_wer4.docx

Informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych, w związku z koronawirusem w Polsce

Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.

Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.

Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.
Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.

Dokumenty można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

Nowy Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020_2021

ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW REKRUTACYJNYCH:

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, zostają wprowadzone czasowe ograniczenia bezpośredniego kontaktu z pracownikami Przedszkola.

Z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 prosimy o dostarczanie wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie, zgodnie z obowiązującym harmonogramem rekrutacji. Kopertę należy pozostawić u dyżurującego pracownika, który wyda Państwu „Potwierdzenie złożenia wniosku” i przekaże ją do Komisji Rekrutacyjnej.

WAŻNE: w związku ze zgłaszanymi trudnościami w uzyskaniu „Zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie” Komisja Rekrutacyjna na etapie składania wniosków może wstępnie uznać kryterium:  „dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą” na podstawie „Oświadczenia”, pod warunkiem, że dostarczą Państwo stosowne zaświadczenia do 31 marca 2020r. W treści „Oświadczenia” rodzice/opiekunowie prawni muszą zobowiązać się do złożenia „Zaświadczeń” potwierdzających spełnianie kryterium  w wymaganym terminie. W przypadku niedostarczenia „Zaświadczeń”  kryterium zostanie anulowane.

 

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22114_rekrutacja-w-trakcie-zawieszenia-zajec

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/21971_rekrutacja-do-przedszkoli-oddzialow

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/21996_kryteria-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22086_adres-elektronicznego-systemu-rekrutacji-do

https://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/21995_zasady-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialow

Skip to content